Pēdējo reizi atjaunoti 2020. gada 10. martā.

Apmācību lietošanas noteikumi

Piesakoties šīm Apmācībām un veicot apmaksu par tām, dalībniece / -ks piekrīt šiem noteikumiem:

1. Noteikumi

 • Veicot pilnu vai daļēju samaksu par dalību apmācībās, dalībniece /-ks saprot un piekrīt, ka dalības summa vai tās daļa ir neatgriezeniska, nav pārceļama uz citām apmācībām vai nododama citai personai, ja jebkādu iemeslu dēļ dalībniece/-ks nepiedalās apmācībās;
 • Šīs apmācības izmantos tikai pati / -s un mācību programmas dalības paroli nenodos citai personai.
 • Piesakoties šīm apmāībam dalībniece/ -ks ir atbildīgs par Latvijas Republikas un Eiropas Savienības autortiesību ievērošanu, kuru pārkāpumu gadījumā dalībniece/-ks tiktu saukta pie tiesiskās atbildības ar visām no tām izrietošajām sekām.
 • Jebkura no šiem noteikuma pārkāpuma gadījumā dalībnieces / -ka dalību apmācībās nekavējoties apturēs bez dalības maksas atgūšanas, un viņa/-š piedzīvos tālākas sekas, kas saistītas ar izdarīto pārkāpumu.

2. Licence

 • Dalībniecei / -kam it atļauts jejupielādēt mācību materiālus, tikai tos, kas ir paredzēti lejupielādei un tos izmantot tikai savām mācīšanās vajadzībām, neizmantojot tos komerciāliem mērķiem.
 • Dalībniece / -ks mācību materiālus vai to daļu nenodos elektroniski vai rakstiski nevienai citai fiziskai vai juridiskai personai.

3. Samaksas veikšana

 • Samaksu var veikt par visu kursu vienā maksājumā, divos maksājumos vai trijos māksājumos, maksājot ar maksājumu karti.
 • Veicot dalīto maksājumu divās vai trīs daļās, pirmā daļa tiks atskaitīta no Tava bankas konta maksajuma brīdī, bet atlikušās divas daļas tiks atskaitītas ar automātisko maksājumu, katra nākamā mēneša, tajā pašā datumā, kad tika veikts pirmais maksājums. Viss kurss Tev būs pieejams pēc pirmā maksājuma veikšanas. Taču gadījumā, ja nākamie maksājumi netiks veikti, pieeja visam kursam tiks slēgta un nomaksātā/-ās summa netiks atgriezta.

4. Apmācību process

 • Pēc kursa iegādes dalībniecei /- kam uzreiz būs pieejams viss kursa saturs, kuru varēs studēt savā tempā un pieejamā laikā.
 • Kursā kopā ir 12. moduļi. Rekomendētais apmācību temps ir 1 modulis nedēļā, bet ne obligāti. Tas nozīmē, ja dalībniece / -ks mācīsies katru nedēļu pa vienam modulim, tad 12 nedēļu laikā būs apguvusi / -is visu kursu. Apmācības var veikt savā tempā un laikā, kursa apguve 3 mēnešu laikā nav obligāta.
 • Apmācību sniedzējam ir tiesības nedaudz pielāgot sākotnējo programmu, ja apmācību sniedzējs redzēs tādu nepieciešamību konkrētai apmācību grupai, procesu uzlabošanai.
 • Kurss pēc tā iegādes dalībniecei /- kam būs pieejams vel kādu laiku kursa apguvei. Mācības var veikt jebkur, kur ir pieejams Internets. Apmācību sniedzējs garantē kursa piekļuvi vismaz vienu gadu pēc tā iegādes, ar tiesībām šo laiku pagarināt, bet ne saīsināt.

5. Mācību materiāls un tā atjaunošana

Materiāli, kas tiek attēloti apmācību lapā, var ietvert tehniskas, rakstiskas vai attēlu kļūdas. Apmācību sniedzējs negarantē, ka visi materiāli ir precīzi, pilnīgi vai aktuāli. Metodēs, kas tiek mācītas nav viena pareiza varianta, bet gan atspoguļots pasniedzēja viedoklis un metodes. Apmācību sniedzējs var jebkurā laikā bez brīdinājuma veikt izmaiņas tās sniegtajos materiālos papildinot tos vai kādu saturu noņemot, bet neuzņemas sasitības obligāti to darīt.

6. Apmācību platformas lietošanas noteikumu atjaunošana

Apmācību nodrošinatājam ir tiesības atjaunot Apmācību lietošanas noteikumus jebkurā laikā, bez brīdinājuma. Lietojot šo apmācību platformu, Tu piekrīti esošajiem lietošanas noteikumiem.